BEKRA-Seveso Nedir?

Seveso, kuzeybatı İtalya’da Milano’ya 20 km uzaklıkta küçük bir kasabadır. Kentin hemen yanı başındaki ICMESA Chemical Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır. Bu zehirli gaz, bu güne kadar bilinen en zehirli gazlardan dioksindir. Kasabada kısa bir süre içinde hayvan ölümleri görülmeye başlanmış, patlamadan 5 gün geçtikten sonra da hastaneye başvurular başlamıştır. Yapılan kontroller sonunda kasabada geniş bir bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar ev tamamen boşaltılmıştır.

Yaşanan bu endüstriyel kazanın ardından Avrupa ülkeleri büyük kazalara karşı birlikte hareket alma kararı alarak Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca oluşturulan bir komisyon marifetiyle hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) Mevzuatı olarak bilinmektedir. BEKRA mevzuatı, işletmecilere, kamu kurumlarına ve yerel idarelere farklı sorumluluklar getirmiştir.

Bu Yönetmelik;mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında
oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.

BEKRA Yönetmelik EK-1 tehlikeli madde listesine ulaşmak için tıklayınız

BEKRA mevzuatı Ek-1 kapsamında belirtilen miktarlarda tehlikeli kimyasal depolayan işletmeler alt ve üst seviyeli kuruluş olarak ikiye ayrılmaktadır.

Üst seviyeli kuruluş; Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,

Alt seviyeli kuruluş; Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade eder.

Üst seviyeli kuruluş işletmecisi;

  • Güvenlik Raporu (GR)
  • Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP)
  • Kantitatif Risk Analizi (KRA)
  • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS)
  • Dahili Acil Durum Planı (DADP)
  • Kamunun Bilgilendirilmesi

Alt seviyeli kuruluş işletmecisi;

  • Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP)
  • Kantitatif Risk Analizi (KRA)
  • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS)

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

İşletmeci; kuruluş faaliyetine devam ediyorsa en geç 1.7.2016 tarihine kadar; tasarım ve kurulum aşamasında olan bir tesis ise faaliyete başlamadan önce bu yükümlülükleri yerine getirmelidir.

İşletmeci BEKRA mevzuatındaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde aşağıdaki tablodaki niktarlarda idari para cezası uygulaması yapılacaktır.

bekra para cezaları