Serbest Çalışan İSG Profesyonelleri İçin Eksik Gün Bildirimi Yapılmalı mıdır?

Serbest çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin çalıştığı işletmenin çalışanı olması için hizmet verdiği işyerinin SGK lı çalışanı olması gereklidir. Çünkü; işveren İSG yükümlülüklerini ya çalışanları arasından birini görevlendirerek yada OSGB lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

6331 sayılı İSG Kanuna göre;

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alıma Zorunluluğu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  1. a) Çalışanları arasındaniş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

Serbest çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma saatine göre kısmi ve belirsiz süreli iş sözleşme ile işyerinin SGK lı çalışanı olur. Eğer; işyerinde çalışan sayısı 10 ve daha fazla ise Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için eksik gün bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Madde 102-

(15) (Değişik:RG-16/6/2011-27966)(5) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların

bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile (Değişik ibare:RG-21/8/2013-28742) 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.