Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevlendirme İle İlgili Duyuru

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer sağlık personeli olarak belgelendirilen kişilerin belge geçerlilik sürelerine ilişkin ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde:

“Diğer sağlık personelinin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

a)  Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar,
2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar,
görevlendirilebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer sağlık personeli eğitimi almamış olan kişilerin İSG-KATİP’te tanımlı bulunan geçici belgeleri söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmiştir. Söz konusu kişilerin diğer sağlık personeli olarak görev alabilmeleri için eğitim almaları ve 1/7/2017 tarihine kadar yapılacak sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Diğer sağlık personeli eğitimi almış olanların ise geçici sertifikaları 1/7/2017 tarihine kadar geçerli olmakla birlikte mevzuatta belirtilen tarihe kadar herhangi bir sınavdan başarılı olmamaları halinde 1/7/2017 tarihi itibarı ile iptal edilecektir.

Ayrıca eğitim alarak geçici sertifikalandırılmaları yapılmış kişilerin sınavda başarılı olması ve belge ücretlerini Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırmaları halinde elektronik belgelendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir başvuruya bağlı kalmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Kaynak: İSGGM