BM-AEK Intermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Komitesi Cenevre’de Gerçekleştirildi

BM-AEK Intermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Komitesi Cenevre’de Gerçekleştirildi.

BM-AEK Intermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Komitesi Toplantısı, 31 Ekim-01 Kasım 2016 tarihlerinde, yaklaşık 3 yıldır komitenin başkanlığını sürdüren Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür Vekili Sn. İzzet IŞIK başkanlığında Cenevre Birleşmiş Milletler Teşkilatı merkezinde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’na (BM-AEK) üye ülke temsilcilerinin yanı sıra Taşımacılık İşleri Organizatörleri Dernekleri Uluslararası Federasyonu (FIATA), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), Karayolu/Demiryolu Taşımacılık Firmaları Birliği (UIRR), Avrupa Kombine Taşımacılık Grubu (GETC) ve UTİKAD gibi uluslararası taşımacılık sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Avrupa ve Asya’da, intermodal taşımacılık alanında yaşanan gelişmeler ile çözüm önerilerine yönelik hususlar tartışıldı.

Toplantı bünyesinde, aynı zamanda, elektronik taşımacılık belgeleri, dijitalizasyon, teşvik politikaları ve gümrük prosedürlerinin sürdürülebilir taşımacılığa ve intermodaliteye etkisinin tartışıldığı bir Çalıştay da gerçekleştirildi. Diğer taraftan, Çalışma Grubu’nun doğrudan sorumluluğu altında bulunan Uluslararası Önemli Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması’nın (AGTC) ekleri ile anılan Anlaşma’nın parçasını oluşturan İç Suyolu Kombine Taşımacılık Protokolü’ne üye ülkelerin yapmak istediği değişiklikler ve ilaveler de tartışılarak karara bağlanmıştır.

Toplantıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM-AEK Intermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Grubu’nun ortak çabaları ile hazırlanan Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesine İlişkin Uygulama Yönergesi’nin (CTU Code) uluslararası taşımacılık operasyonlarında daha fazla dikkate alınmasının sağlanması, farkındalığın arttırılması ve konu ile ilgili verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ile özellikle eğitim konusunda Çalışma Grubu’nun atacağı adımların somutlaştırılması hususlarında tartışmalar yaşanmış; Çalışma Grubu’nun pozisyonu olgunlaştırılmıştır.

Bilindiği üzere, Intermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Komitesi’nin görevi, BM-AEK’ya üye 56 ülkede kombine/intermodal taşımacılığı teşvik etmek, BM-AEK bünyesinde intermodal konusunda çok-taraflı hukuki belgelerin müzakeresine zemin hazırlamak, bu belgelere yönelik politika tavsiyeleri ortaya koymak ile bu taşımacılıkta kullanılan terminal, altyapı ve ekipmanın teknik standartlarının belirlenmesi ve azami verimle kullanılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, 59. Oturum’da, intermodal taşımacılık terminallerinin karakteristik özellikleri, terminallerin lojistik süreçlerdeki etkileri tartışılmış; terminallerin teknik özelliklerinin yeknesaklaştırılması ve ileriki dönemde terminal inşa edecek ülkelere kolaylık sağlayacak rehber ilkelerin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, ülkemizde inşa edilen/edilecek yük aktarma terminalleri ve lojistik merkezlerin yapısının yapılacak çalışmaya örnek teşkil etmesi amacıyla pilot çalışmada yer alması kararı alınmıştır. Bir sonraki Çalışma Grubu Toplantısı’na ülkemiz ayrıntılı bir çalışma yaparak ülkemizde kurulumu yapılan lojistik merkezlerin tüm özelliklerini ve taşımacılığa etkisini araştıran bir çalışma belgesi hazırlayarak katılım sağlayacaktır.

Son olarak, Pan-Avrupa Bölgesi’nde yaşanan gelişmelerin intermodal taşımacılık hizmetlerine ve ulaştırma altyapısına etkisi hususu çeşitli sunumlar çerçevesinde tartışılmıştır. Bu bölümde, Kazakistan ve Ukrayna temsilcileri Avrasya Bölgesi bağlamında kendi ülkelerinin sunduğu lojistik ve intermodal olanakları katılımcıların bilgisine sunmuştur.

Çalışma Grubu’nun başkanlığına oybirliği ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür Vekili İzzet IŞIK yeniden seçilmiştir.

Grubun gerçekleştirdiği çalışmalar ile diğer çalışma dokümanlarına, toplantı gündemi ile toplantı sonuç raporlarına, ilgili sunumlara https://www.unece.org/trans/wp24/welcome.html internet adresinden ulaşabilmek mümkündür.

 

Kaynak: http://www.tmkt.gov.tr/